Hizmetlerimiz

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ TESPİT İŞLEMLERİ

Genel ve Özel Antrepolara İlişkin Tespit İşlemleri

AN1 - Genel ve Özel Antrepo Açılmasına İlişkin Başvuru Dosyalarının Ön İncelenmesine İlişkin Tespit İşlemi:
Genel ve özel antrepo açmak için gerekli olan, yönetmelikte belirtilmiş genel ve özel şartları sahip olunup olunmadığı hususlarının tespitinin yapılmasını ve raporlanmasını kapsar.

AN2 - Genel ve Özel Antrepolardaki Genişletme-Daraltma Başvuru Dosyalarının Ön İncelenmesine İlişkin Tespit İşlemi:
Genel ve özel antrepolardaki genişletme veya daraltma başvurularının; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Gümrük Yönetmeliği’nin 524, 533 ve 534 üncü maddeleri ile Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.02.2010 tarihli, 2010/7 sayılı Genelgesi kapsamında tespitinin yapılmasını ve raporlanmasını kapsar.

AN3 - Genel ve Özel Antrepolardaki Tadilatlara ilişkin Başvuru Dosyalarının Ön İncelenmesine İlişkin Tespit İşlemi:
Genel ve özel antrepolardaki tadilatlara ilişkin başvuruların; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Gümrük Yönetmeliği’nin 524, 533 ve 534 üncü maddeleri ile Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.02.2010 tarihli, 2010/7 sayılı Genelgesi kapsamında tespitinin yapılmasını ve raporlanmasını kapsar.

AN4 - Genel ve Özel Antrepolardaki Adres Değişikliğine İlişkin Başvuru Dosyalarının Ön İncelenmesine İlişkin Tespit İşlemi:
Genel ve özel antrepolardaki adres değişikliğine ilişkin başvuruların; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Gümrük Yönetmeliği’nin 524, 533 ve 534 üncü maddeleri ile Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.02.2010 tarihli, 2010/7 sayılı Genelgesi kapsamında tespitinin yapılmasını ve raporlanmasını kapsar.

AN5 - Antrepo Devir İşlemlerinin Mevzuata Uygunluğuna İlişkin Tespit İşlemi:
Gümrüklü bir antreponun, bir işleticiden bir başkasına devir işlemlerinin mevzuata uygunluğuna ilişkin başvuruların; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Gümrük Yönetmeliği’nin 519, 520, 523 ve 534 üncü maddeleri ile Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.02.2010 tarihli, 2010/7 sayılı Genelgesi kapsamında tespitinin yapılmasını ve raporlanmasını kapsar.

AN6 - Özel Antrepolara Eşya Giriş ve Çıkışlarının Tespit İşlemi:
Özel antrepolara eşya giriş ve çıkışlarının, Gümrük Kanunu ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Gümrük Yönetmeliği ile belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından kontrolünü, tespitini ve raporlanmasının yapılmasını kapsar.

AN7 - Genel ve Özel Antrepoların Stok Kayıtlarının Tespit İşlemi:
Genel ve özel antrepolardaki stok kayıtlarının, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından Gümrük Kanunu ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Gümrük Yönetmeliği ile belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yılda bir defa tespitinin yapılmasını ve raporlanmasını kapsar.

AN8 - Genel Antrepolara Eşya Giriş ve Çıkışlarının Tespit İşlemi:
Genel antrepolara eşya giriş ve çıkışlarının, Gümrük Kanunu ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Gümrük Yönetmeliği ile belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından kontrolünü, tespitini ve raporlanmasını kapsar.

AN9 - Antrepo rejimine tabi eşyanın elleçleme işlemlerinin tespitini kapsar.

Geçici İthalat Rejimlerine İlişkin Tespit İşlemleri

GC1 - Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu eşya ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu mesleki teçhizat, ambalaj maddeleri, özel nitelikli eşya ve numunelere ilişkin süre uzatımı talebinde, eşyanın rejimin öngördüğü şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespitini kapsar.
GC2 - İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu özel nitelikli eşyanın (kalıp, çizim, taslak ve benzeri diğer eşya, ölçme, kontrol, test araçları ve benzeri diğer eşya ile özel alet ve araçlar) kullanımı sonucunda elde edilen ürünlerin tamamının ya da öngörülen oranda Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edildiğinin tespitini kapsar.

Dahilde işleme rejimine ilişkin tespit işlemleri

DR1 - Dâhilde işleme rejimi kapsamındaki eşyaya verilen izinlerle ilgili süre uzatımlarına esas teşkil edecek işlemlerin tespitini,
DR2 - Dâhilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının teknik, bilimsel veya idareden kaynaklanan bir nedenle tespit edilememesi halinde yapılacak tespiti,

Gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin tespit işlemleri

GK1 - Gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işleminin tespitini kapsar.
GK2 - Gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ithal edilmiş ürünün nihai ürün içerisindeki miktarına ilişkin tespitini kapsar.

Nihai Kullanıma İlişkin Tespit İşlemleri

NK1- eşyanın öngörülen süre dahilinde nihai kullanıma tahsis edilip edilmediği ve öngörülen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığının tespitini kapsar.

Menşe Mevzuatına İlişkin Tespit İşlemleri

SK1 - İbraz edildiği ithalatçı ülkeden sonradan kontrol talebiyle alınan A.TR Dolaşım Belgeleri, EUR 1/EUR MED Dolaşım Belgeleri ile EUR1/EUR MED Dolaşım Sertifikaları ve /veya Fatura beyanları / EUR MED Fatura Beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde sonradan kontrol işlemlerinin yapılmasını,
(A.TR, EUR.1, EUR.MED Dolaşım Belgeleri ve Fatura Beyanları ile ihracat yapmış firmalardan ithalatçılarının ülkesinin yetkili mercileri vasıtasıyla Türkiye Gümrüklerine iletilen taleple ilgili bu belgelerin mevzuatlara uygun olup olmadığının sonradan kontrol edilmesi için)
INF4 - İthalatçı ülke gümrük idarelerinden kontrol talebiyle alınan kısa dönem ve/veya uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrollerinin yapılarak, INF4 Bilgi formu düzenlenmesine yönelik işletmelerin yapılmasını,
AT1 - 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve dış ticaret mevzuatına uygun olarak ithal edildikten ve kullanıldıktan sonra ihraç edilmek istenilen eşya için ATR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin söz konusu olduğu; ancak bu eşyanın ithaline ilişkin teşvik edici belgelerin, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 13 üncü maddesinde yer alan 5 yıllık belge saklama süresinin geçmesi nedeniyle artık mevcut olmadığı hallerde, ihracatı ve Yatırımları teşvik mevzuatı hükümleri ve ithalat rejiminin mahrecine iade hükümleri saklı kalmak ve eşyanın serbest dolaşımda olduğunu belirleyen ticari belge ve kayıtları ile eşyanın muhasebe kayıtlarının bulunduğu envanter defteri kayıtları esas alınarak serbest dolaşım statüsünün belirlenmesini,
EU2 - Tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespitini, kapsar.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Tespit İşlemleri

OK1 - Onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelenmesini kapsar.
(Dış ticaret firmaları için çok büyük avantajlar getiren A, B ve C sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi almaya hak kazanmak için gerekli tespit raporunu hazırlıyoruz. Özellikle bu statü ile elde edecekleri; sonradan ibraz edebilecekleri eksik evrakla beyanda bulunarak yapacakları gümrük işlemlerinde hem zaman kaybının hem de maliyet avantajı yakalarlar. Ayrıca statülerine göre faydalanacakları indirimli teminat işlemleri ile maliyetleri düşürebilirler. Onaylanmış ihracatçı özelliği ile avantajlarını özellikle Mavi Hat uygulaması ile ithalatta ve ihracatta belge kontrolüne ve muayeneye tabi olmadan gerçekleştirebilecekleri işlemlerle hız ve maliyet avantajı yakalarlar.)

Beyannamenin Belirli Alanlarında Yapılacak Düzeltmeye İlişkin Tespit İşlemleri

BD1 - Gümrük Kanununun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca beyannamede yapılacak düzeltme işlemlerinin, rehberde yer alan usul ve esaslar dikkate alınarak ön incelemesini kapsar. (Dahilde İşleme Rejimi kapsamı ihracat işlemlerini gerçekleştirmiş fakat Dahilde İşleme İzin Belgelerini kapatamayan firmalar için gerekli Yan sanayici bilgisine ilişkin düzeltme ve Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi bilgisine ilişkin düzeltme yapılmasına ilişkin)

Takas işlemlerinde KKDF muafiyeti uygulanmasına ilişkin tespit işlemleri;

TK1 - Takas kapsamında yapılan ithalat ve ihracat işlemlerinin farklı gümrük idarelerinden yapılması halinde KKDF muafiyeti uygulanmasına esas teşkil edecek tespitleri kapsar.

Çok Zor Duruma İlişkin Tespit İşlemleri

ZD1- Çok Zor Durum Tespit İşlemi:
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ve 21/1/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No:2)’nin 20 ve 21 inci maddeleri gereğince, tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan yükümlülerin çok zor durumda olup olmadıklarının tespitini kapsar.

Bizimle İletişime Geçiniz!